Informácie o získavaní a spracúvaní osobných údajov spoločnosťou

MERKUR SPIELO SK s.r.o.
Klincová 37/B, 821 08 Bratislava, IČO 35962828, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 38166/B

Úvodné informácie

Ochranu osobných údajov považuje spoločnosť MERKUR SPIELO SK s.r.o., za svoju povinnosť a s osobnými údajmi zaobchádza vždy v súlade s platnou právnou úpravou. Pri spracúvaní osobných údajov sa spoločnosť MERKUR SPIELO SK s.sr.o., riadi predovšetkým nariadením Európskeho parlamentu a rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR), a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Spoločnosť MERKUR SPIELO SK s.r.o., zbiera a spracúva osobné údaje v súvislosti s prevádzkovaním hazardných hier podľa zákona o hazardných hrách č.171/2005 Z.z. (zákon). Osobné údaje získava spoločnosť len na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely, pričom osobné údaje nebude ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlúčiteľný s týmito účelmi. Cieľom je poskytnúť dotknutej osobe informácie o tom, aké osobné údaje spoločnosť MERKUR SPIELO SK s.r.o. získava, z akých zdrojov, ako ich spracúva – ako s nimi zaobchádza, komu ich poskytuje, na aké účely ich zbiera, ako dlho ich uchováva a taktiež aké sú práva dotknutej osoby v oblasti ochrany osobných údajov vypývajúce z GDPR a zákona.

Tieto informácie sú určené bývalým, aktuálnym, potenciálnym zákazníkom ako aj splnomocneným osobám, oprávneným osobám, oprávneným zástupcom právnických osôb ako aj fyzickým osobám, ktorých osobné údaje spoločnosť MERKUR SPIELO SK s.r.o. zbiera a spracúva v súvislosti so svojou činnosťou.

Prevádzkovateľ a Zodpovedná osoba

Spoločnosť MERKUR SPIELO SK s.r.o. Klincová 37/B, 821 08 Bratislava, IČO 35962828, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 38166/B je prevádzkovateľom spracúvania osobných údajov.

Zodpovednou osobou spoločnosti MERKUR SPIELO SK s.r.o., je Ing. Peter Pálenek, telefón +421 905 249 108, e-mail: ppalenek@merkur-casino.com, alebo písomne na adresu prevádzkovateľa: Opavská 26, 831 01 Bratislava, ktorý v prípade otázok alebo požiadaviek na ochranu osobných údajov tieto zodpovie.

Rozsah a spôsob spracúvania osobných údajov

Spoločnosť MERKUR SPIELO SK s.r.o. zbiera a spracúva osobné údaje dotknutej osoby len v nevyhnutnom rozsahu.

Osobné údaje dotknutej osoby sú spracúvané automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami.

Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov a následky ich neposkytnutia

Uzatvorenie zmluvy so spoločnosťou MERKUR SPIELO SK s.r.o., rovnako ako poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Poskytnutie niektorých osobných údajov je však nevyhnutné na splnenie povinností spoločnosti MERKUR SPIELO SK s.r.o. vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov a bez ich poskytnutia spoločnosť nedokáže poskytnúť požadovanú službu alebo produkt. Jedná sa najmä o nasledovné záväzné právne predpisy:

 • Zákon o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Zákon č. 171/2005 Z.z.)
  (výplaty výhier, registrácie do vernostného systému prevádzkovateľa a kontroly plnenia zmluvných a zákonných povinností hráča spojených s prevádzkovaním hazardných hier, za účelom propagačných akcií, súťaží realizovaných prevádzkovateľom pre zákazníkov)
 • Zákon o obmedzení platieb v hotovosti (Zákon č. 394/2012 Z.z.)
 • Zákon o účtovníctve v platnom znení (Zákon č. 431/2002 Z.z.)
 • Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti (Zákon č. 297/2008 Z.z.)
 • Zákon o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov (Zákon č. 395/2002 Z.z.)
 • Zákon o dani príjmov v platnom znení (Zákon č. 595/2003 Z.z.)
 • Zákon o dani z pridanej hodnoty v platnom znení (Zákon č. 222/2004 Z.z.)

Zdroje získavania osobných údajov

Spoločnosť MERKUR SPIELO SK s.r.o. získava osobné údaje:

 • priamo od dotknutej osoby
 • z verejných zdrojov (vrátane informácií zo sociálnych sietí, ktoré o sebe dotknutá osoba zverejnila)
 • z verejne prístupných registrov, zoznamov a evidencií
 • z vlastnej činnosti a to spracovávaním osobných údajov
 • od záujemcov o produkty a služby v rámci marketingových akcií
 • prípadne od ďalších osôb, ak na to dala dotknutá osoba svoj súhlas alebo to povolila nastavením používateľských aplikácií (napr. cookies)

Právny základ a účel spracúvania osobných údajov

Spoločnosť MERKUR SPIELO SK s.r.o. spracúva osobné údaje na základe právnych základov spracúvania vyplývaúcich z GDPR:

 • je to nevyhnutné na plnenie zmluvy
 • je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti
 • je to nevyhnutné aby sa ochránili záujmy dotknutej osoby

Spoločnosť MERKUR SPIELO SK s.r.o. spracúva údaje dotknutej osoby na nasledovné účely:

 • plnenie zmluvy
 • plnenie zákonnej povinnosti
 • plnenie oznamovacej povinnosti voči orgánom verejnej moci
 • plnenie povinností týkajúcich sa výkonu rozhodnutia
 • opravnéný záujem spoločnosti MERKUR SPIELO SK s.r.o.

Kategórie príjemcov osobných údajov

Osobné údaje dotknutých osôb poskytuje prevádzkovateľ najmä nasledovným kategóriám príjemcov:

 • sprostredkovateľom (osoby prostredníctvom ktorých prevádzkovateľ zabezpečuje určené činnosti pri svojom podnikaní)
 • poskytovateľom účtovných služieb, ktorý spravujú účtovníctvo a mzdovú a personálnu agendu prevádzkovateľa
 • poskytovateľom právnych služieb
 • poskytovateľom doručovacích služieb
 • poskytovateľom IT služieb
 • auditorskej spoločnosti vykonávajúcej audit pre prevádzkovateľa
 • daňový úrad
 • súdny exekútor, orgány činné v trestnom konaní
 • iné orgány verejnej moci

Každé poskytnutie osobných údajov dotknutej osoby bude zo strany spoločnosti vykonané iba v nevyhnutnom rozsahu a na konkrétny účel, ktorý bude založený na niektorom z právnych základov.

Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje sa uchovávajú nasledovne:

 • ak je právnym základom súhlas dotknutej osoby, spoločnosť uchováva tieto údaje do odvolania súhlasu alebo uplynutia doby na ktorú bol súhlas poskytnutý
 • ak je právnym základom plnenie zmluvy alebo žiadosť na vykonanie opatrenia, osobné údaje sa uchovávajú po dobu trvania zmluvného vzťahu s dotknutou osobou
 • ak je právnym základom plnenie zákonnej povinnosti, uchovávajú sa osobné údaje po dobu, ktorá je v osobitnom zákone stanovená na konkrétny účel
 • ak je právnym základom ochrana životne dôležitých záujmov , uchovávajú sa osobné údaje po dobu pokiaľ účel spracúvania na uvedenom právnom základe trvá
 • ak je právnym základom oprávnený záujem, uschovávajú sa osobné údaje po dobu pokiaľ účel spracúvania na uvedenom právnom základe trvá pokiaľ nedôjde ku skutočnosti majúcej za následok skoršie ukončenie spracúvania.

Práva dotknutej osoby v súvislosti s ochranou a spracúvaním osobných údajov

 • právo dotknutej osoby vo vzťahu k spracúvaniu osobných údajov (právo odvodlať súhlas so spracúvaním osobných údajov)
 • právo dotknutej osoby na prístup k údajom (dotknutá osoba má právo získať od spoločnosti MERKUR SPIELO SK s.r.o. potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je má právo získať prístup k týmto údajom)
 • právo na opravu (dotknutá osoba má právo na to, aby spoločnosť MERKUR SPIELO SK s.r.o. bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú
 • právo na vymazasnie osobných údajov (právo na „zabudnutie“)
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
 • právo na prenosnosť údajov
 • právo namietať
 • právo na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania
 • právo podať návrh na začatie konania

dotknutá osoba môže odvolať súhlas obdobným spôsobom ako ho udelila. Dotknutá osoba Dotknutá osoba ďalej berie na vedomie, že prevádzkovateľ bezodkladne ukončí spracúvanie jej osobných údajov, ktoré spracúval na základe súhlasu dotknutej osoby a tieto osobné údaje aj riadne zlikviduje. Ak však existuje iný účel spracúvania osobných údajov dotknutej osoby, ktorý sa zakladá na inom právnom základe než na súhlase dotknutej osoby napr. podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR – plnenie zákonného dôvodu – tieto osobné údaje musí prevádzkovateľ spracúvať i po odvolaní súhlasu dotknutej osoby.

 Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii

Spoločnosť MERKUR SPIELO SK s.r.o. nebude prenášať osobné údaje dotknutej osoby do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

Bezpečnosť spracúvania osobných údajov

S ohľadom na povahu, rozsa a účel spracúvania osobných pdajov prevádzkovateľom, spoločnosť MERKUR SPIELO SK s.r.o. vyhlasuje, že osobné údaje sú pod stálou fyzickou, elektronickou kontrolou a spoločnosť disponuje modernými kontrolnými, technickými a bezpečnostnými mechanizmami na zabezpečenie maximálnej možnej ochrany osobných údajov pred neoprávneným prístupom alebo prenosom, pred ich stratou alebo zničením, ako aj pred iným možným zneužitím. Všetky osoby prichádzajúce do styku s osobnými údajmi dotknutej osoby v rámci plnenia svojich pracovných alebo zmluvne prevzatých povinností, sú viazané zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti.

Platnosť a účinnosť informácií

Túto informáciu o spracúvaní a ochrane osobných údajov môže prevádzkovateľ pravidelne aktualizovať. Informácie v tomto dokumente sú platné a účinné od 25.05.2018 a sú dostupné v sídle spoločnosti MERKUR SPIELO SK s.r.o. , na web stránke prevádzkovateľa a v jej jednotlivých prevádzkach.