Podmienky použitia

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto internetové stránky sú vytvorené a sú vlastníctvom spoločnosti MERKUR CASINO, a. s. Ich obsah je chránený v súlade s príslušnými medzinárodne platnými zákonmi o autorských právach a ochranných známkach. MERKUR SPIELO SK s.r.o. si vyhradzuje právo vyhodiť, pozmeniť alebo doplniť obsah týchto stránok kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu bez predchádzajúceho upozornenia.

2. Zodpovednosť

Usilovali sme sa a naďalej sa budeme o to, aby nami poskytované informácie boli presné a aktuálne. Napriek tomu neposkytujeme záruku, že uvedené informácie a odkazy sú presné a kompletné. Všetci užívatelia súhlasia s tým, že akýkoľvek prístup, používanie a obsah týchto uvedených alebo odkazovacích informácií je ich rizikom. MERKUR SPIELO SK s.r.o. ani iná strana, ktorá sa zúčastní tvorby, produkcie alebo vydania stránky www.merkur-herna.sk nenesú zodpovednosť za priame, vedľajšie, následné, nepriame alebo trestné škody vyplývajúce z prístupu ku konkrétnym informáciám na týchto stránkach, ich použitia alebo nesprávneho použitia, alebo za akékoľvek chyby v obsahu vyššie uvedených stránok.

3. Autorské práva a ochranné známky

Spoločnosť MERKUR CASINO, a. s. vás oprávňuje k tvorbe kópii dokumentov publikovaných MERKUR SPIELO SK s.r.o. na www.merkur-herna.sk pre nekomerčné účely v rámci našej organizácie za predpokladu, že všetky autorské práva a ďalšie opisy zostanú zachované.

4. Komunikácia

Ak máte otázky a chcete nás kontaktovať s inou žiadosťou, použite kontaktné informácie uvedené pod odkazom Kontaktom. Zaručujeme, že Vaše údaje nebudú použité na reklamné účely. Informácie, ktoré nám pošlete, neposunieme nad rámec spoločnosti, sú použité výhradne na spracovanie alebo k sprostredkovaniu poštovného styku. Odpovede na Vaše otázky sú neverejné, budú posielané výhradne Vám. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo často opakované otázky a odpovede upraviť do všeobecnej podoby a zverejňovať ich ako všeobecné anonymné otázky.